Ngày mang thai có thể xác định căn cứ theo ngày kinh cuối của bạn.
Nếu bạn không nhớ rõ ngày kinh cuối, hoặc không xác định được ngày mang thai, hãy nhập vào số tuần thai dựa theo thông báo của bác sĩ.