Bạn muốn ở nhà trong giai đoạn cuối thai kỳ là điều bình thường. Bạn không nên fix sẵn lịch trong vài tuần tới, chỉ nên làm vậy cho vài trường hợp đặc biệt. Em bé có thể ra đời vào bất cứ lúc nào hoặc có thể bạn quá mỏi mệt nên không thực hiện lịch hẹn được.

Đang ở giai đoạn : Tuần thứ 36 ngày thứ 2 của thai kỳ.

Không có trạng thái nào được chia sẻ